Wykłady z fizjologii człowieka

Wykłady z fizjologii człowieka

Wydawnictwo: pzwl
Liczba stron: 1032
Wymiary: 16.5 x 23.5 cm
Oprawa: miękka
ISBN: 9788320031942
Nr katalogowy: 380777

Czas dostawy: 24h

Cena detaliczna: 113,40 zł

Nasza cena: 97,50 zł (rabat 14%)


Dodaj do koszykaPoleć znajomym:

Opis: Wykłady z fizjologii człowieka

W książce w nowoczesnym ujęciu przedstawiono skomplikowane zjawiska fizjologiczne. W logiczny sposób - od zagadnień związanych z fizjologią komórki, przez organizację procesów w obrębie tkanki, aż do funkcjonowania poszczególnych narządów - omówiono mechanizmy regulacyjne, sięgające podstawami do złożonych procesów biologii molekularnej. Wszystko to na bazie najnowszych danych i odkryć naukowych. Podręcznik składa się z trzech części. W pierwszej z nich zawarto informacje o elektrofizjologii komórki nerwowej i mięśniowej, omówiono mechanizm skurczu mięśni i funkcjonowania receptorów oraz znaczenie tlenku azotu w organizmie. Część druga to fizjologia wybranych układów, w której omówiono zagadnienia fizjologii czucia i percepcji, reakcji emocjonalnych, mechanizmów uczenia się i pamięci, snu i chronofizjologii, termoregulacji. W celu przygotowania do nauki interny i patofizjologii szczególną uwagę zwrócono na procesy fizjologiczne poszczególnych układów. W części trzeciej przedstawiono cykl życiowy - od narodzin do śmierci. Zwrócono uwagę na holistyczny charakter funkcjonowania organizmu ludzkiego, na zmiany biologiczne następujące wraz z wiekiem oraz fizjologię poszczególnych etapów życia aż po śmierć. Logiczne i nowoczesne ujęcie skomplikowanych zagadnień i zjawisk fizjologicznych sprawia, że ta publikacja doskonale spełnia wymagania programowe uczelni medycznych. Jest to podręcznik fizjologii przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych; może być także wykorzystywany w nauczaniu fizjologii człowieka na innych kierunkach.


Spis treści: Wykłady z fizjologii człowieka

Część I. Od mechanizmów komórkowych do czynności tkanki
1. Podstawy elektrofizjologii komórkowej
Wybrane elementy budowy błony komórkowej
- Kanały jonowe
- Pompy jonowe
Potencjał spoczynkowy
- Geneza potencjału spoczynkowego
- Znaczenie potencjału spoczynkowego
Potencjały lokalne
Potencjał czynnościowy
Pomiar właściwości elektrofizjologicznych komórek
Synapsy
Elektrofizjologiczne aspekty recepcji
Kanałopatie
2. Czynność komórek mięśniowych
Mięśnie szkieletowe
- Budowa mięśnia szkieletowego
- Budowa włókna mięśniowego
- Skurcz mięśnia
- Skracanie się sarkomeru
- Cykl mostka poprzecznego
- Siła skurczu a stopień zachodzenia na siebie filamentów aktynowych i miozynowych
- Siła generowana przez mostki poprzeczne a prędkość skracania się sarkomeru
- Zużycie ATP
- Źródła ATP
- Mioglobina
- Rodzaje włókien mięśniowych
- Siła i prędkość skurczu włókna mięśniowego a ilość i długość miofibryli
- Unerwienie mięśni i kontrola skurczu
- Regulacja siły skurczu
- Receptory mięśniowe- rola czucia głębokiego
- Plastyczność tkanki mięśniowej
- Zmęczenie i bolesność mięśni wywołane wysiłkiem fizycznym
Mięśnie gładkie
- Funkcje mięśni gładkich
- Połączenia między komórkami mięśnia gładkiego
- Struktura komórki mięśnia gładkiego
- Inicjacja i regulacja cyklu mostka poprzecznego w komórkach mięśni gładkich
- Charakterystyka skurczu tonicznego
- Sterowanie skurczem mięśni gładkich
- Plastyczność komórek mięśni gładkich
3. Receptory - klasyfikacja, charakterystyka, funkcja
Klasyfikacja receptorów
- Receptory bezpośrednio związane z kanałami jonowymi
- Receptory sprzężone z białkami G
- Receptory związane z enzymami mające jedną domenę transbłonową
- Receptory wewnątrzkomórkowe (jądrowe)
Zmiany reaktywności receptorów
- Zmniejszenie reaktywności receptorów
- Fizjologiczne i patofizjologiczne znaczenie zmian reaktywności receptorów8
4. Fizjologiczna rola tlenku azotu
Tlenek azotu w ośrodkowym układzie nerwowym
- Działanie neurotoksyczne
- Działanie neuroprotekcyjne
- Potencjalizacja długoterminowa (LTP)
- Depresja długoterminowa (LTD)
- Reakcje behawioralne przebiegające z udziałem tlenku azotu
- Percepcja bólu
Reakcje naczyniowe
Tlenek azotu w obwodowym układzie nerwowym
Tlenek azotu w układzie immunologicznym
Tlenek azotu w procesie termoregulacji
Część II. Fizjologia wybranych układów
1. Podstawy neurofizjologii
Ośrodkowa kontrola czynności ruchowych
- Kora ruchowa i górny neuron motoryczny
- Objawy kliniczne uszkodzenia górnego neuronu motorycznego
- Pień mózgu
- Szlaki zstępujące przyśrodkowe
- Droga siatkowato-rdzeniowa boczna
- Jądra podstawy mózgu
- Objawy kliniczne uszkodzenia jąder podkorowych
- Móżdżek
- Objawy kliniczne uszkodzenia móżdżku
- Od zamiaru do wykonania ruchu
Organizacja czynności ruchowych na poziomie rdzenia kręgowego
- Pojęcia kluczowe
- Receptory mięśni i ścięgien
- Odruchy rdzeniowe
- Objawy kliniczne uszkodzenia dolnego neuronu motorycznego
Wybrane zagadnienia z fizjologii czucia i percepcji
- Podstawy czucia i percepcji
- Narządy zmysłów
- Czucie i percepcja bólu
Wyższe funkcje ośrodkowego układu nerwowego
- Układ brzeżny
- Zachowania emocjonalne i poznawcze - rola poszczególnych struktur
- Znaczenie układu brzeżnego
- Kora mózgowa
- Klasyfikacja rodzajów uczenia się i pamięci
- Plastyczność synaptyczna a procesy poznawcze
- Znaczenie kory mózgowej
Autonomiczny układ nerwowy
- Anatomiczna organizacja autonomicznego układu nerwowego
- Neuroprzekaźniki autonomicznego układu nerwowego
- Rola autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy
Sen zdrowego człowieka
- Badanie elektroencefalograficzne
- Polisomnograficzny obraz snu
- Potrzeba snu
- Mechanizmy kontroli snu
Podstawy chronofizjologii
- Lokalizacja zegara biologicznego
- Budowa i funkcje jądra nadskrzyżowaniowego
- Sygnały glutaminoergiczne a ekspresja genów w jądrze nadskrzyżowaniowym
- Geny zegarowe
- Hipotetyczny model zegara biologicznego w neuronach jądra nadskrzyżowaniowego u ssaków
- Synchronizacja systemu rytmów okołodobowych przez bodźce pozawzrokowe
- Zegar biologiczny a starzenie
Fizjologiczna rola podwzgórza
2. Fizjologia krwi i układu krążenia
Fizjologia krwi
- Hematopoeza
- Szeregi rozwojowe układu krwiotwórczego
- Funkcje krwi i jej właściwości fizykochemiczne
- Skład krwi
Chłonka
Fizjologiczna hemostaza
- Ściana naczyń krwionośnych
- Płytki krwi
- Hemostaza pierwotna
- Układ krzepnięcia krwi
- Układ fibrynolizy
Elementy fizjologii serca
- Powstanie i rozchodzenie się pobudzeń
- Potencjał czynnościowy miocytów serca
- Jonowe podstawy działania komórek rozrusznikowych
- Skurcz komórek mięśnia sercowego
- Cykl hemodynamiczny pracy serca
- Teoretyczne podstawy elektrokardiografii
Wprowadzenie do hemodynamiki krążenia
- Wielkości hemodynamiczne
- Teoria powietrzni, podatność tętnic
- Maksymalna i minimalna wartość ciśnienia tętniczego
- Zróżnicowanie oporu naczyniowego w krążeniu dużym i małym
- Strukturalna organizacja naczyń mikrokrążenia i jej implikacje czynnościowe
- Zespoły podkradania
- Siły działające na ściany naczyń
- Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na przepływ krwi
- Oddziaływania hemodynamiczne w układach naczyniowych
Odruchowe mechanizmy regulacyjne w układzie sercowo-naczyniowym
- Baroreceptory tętnicze
- Mechanoreceptory objętościowe
- Chemoreceptory tętnicze
- Peptyd natriuretyczny, aferenty przedsionków
- Aferenty komór reagujące na podwyższenie ciśnienia
- Chemowrażliwe aferenty w komorach
- Aferenty współczulne
Krążenie wieńcowe
- Zależność ciśnienie - przepływ
- Przepływ pulsacyjny w krążeniu wieńcowym
- Zużycie tlenu przez mięsień serca
- Regulacja przepływu wieńcowego
- Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji krążenia wieńcowego
- Rozwój krążenia obocznego w łożysku wieńcowym
Rola komórek śródbłonka naczyniowego
- Udział śródbłonka w kontroli przepuszczalności naczyń
- Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego
- Regulacja nerwowa a oddziaływanie śródbłonka na napięcie naczyniowe
- Stężenie jonów wapnia a uwalnianie aktywnych związków ze śródbłonka
- Udział śródbłonka w kontroli oporu naczyniowego
- Udział śródbłonka w kontroli hemostazy
- Rola śródbłonka w reakcjach immunologicznych, zapalnych i wzrostowych
Inwazyjna diagnostyka kardiologiczna
- Inwazyjna diagnostyka tętnic wieńcowych
- Inwazyjna diagnostyka funkcji serca
3. Fizjologia układu oddechowego
Czynność układu oddechowego
- Powierzchnia wymiany gazowej
- Drogi oddechowe i pęcherzyki płucne
- Dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla przez barierę pęcherzykowo-włośniczkową
- Wdech i wydech
- Objętości i pojemności oddechowe
- Podatność płuc
- Siły retrakcji
- Surfaktant
- Różnice między poszczególnymi obszarami płuc a praca oddechowa
- Krążenie płucne oraz przeciek płucny anatomiczny i fizjologiczny
- Opór dróg oddechowych (opór oddechowy)
- Receptory zlokalizowane w układzie oddechowym
- Rola płuc w gospodarce kwasowo-zasadowej
Badania czynnościowe układu oddechowego
- Spirometria
- Pomiary objętości płucnych - oznaczanie torakalnej objętości płuc
- Badanie oporów oddechowych
- Badanie zdolności dyfuzyjnej gazu w płucach
Markery chorób w wydychanym powietrzu
Regulacja oddychania
- Chemiczna regulacja oddychania
- Nerwowa regulacja oddychania
4. Termoregulacja
Działanie układu termoregulacji - zasady ogólne
- Podstawy regulacji temperatury ciała
- Progi reakcji termoregulacyjnych
- Wpływ wysiłku fizycznego na termoregulację
Termoregulacja noworodków
Mechanizm zmian poziomu nastawczego termoregulacji
Stany termiczne organizmu i ich znaczenie biologiczne
- Normotermia
- Gorączka
- Anapireksja
- Hipertermia
- Hipotermia
- Podsumowanie
5. Czynność nerek, regulacja objętości płynów ustrojowych i równowaga kwasowo-zasadowa
Płyny ustrojowe
- Woda całkowita organizmu, jej rozmieszczenie i pomiar
- Skład płynów ustrojowych
- Podstawy utrzymania równowagi wodnej i osmotycznej organizmu
- Regulacja bilansu wody w organizmie
- Regulacja objętości płynu pozakomórkowego
- Fizjologia pragnienia
- Regulacja objętości krwi
- Regulacja bilansu wody w komórce
- Zaburzenia objętości płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego
- Udział NaCl w objętości płynów ustrojowych
- Bilans jonów potasowych w organizmie
Fizjologia nerek
- Czynności nerek
- Anatomia czynnościowa nerek
- Krążenie nerkowe
- Podstawowe procesy zachodzące w nerkach
- Metody badań kanalików nerkowych
- Elektrofizjologia kanalików nefronu
- Przesączanie kłębuszkowe
- Wchłanianie zwrotne
- Wydzielanie kanalikowe
- Mechanizmy zagęszczania i rozcieńczania moczu - wzmacniacz przeciwprądowy
- Klirens osmotyczny i klirens wolnej wody
- Hormonalne czynności nerek i hormony związane z nerkami
- Kontrola wytwarzania moczu ostatecznego i wydalania wody
- Wydalanie moczu
- Badania czynnościowe nerek
Rola nerek w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej
6. Fizjologia gruczołów wydzielania wewnętrznego
Regulacyjna rola hormonów i ich udział w wymianie informacji w organizmie
- Działania parakrynne i autokrynne
- Rodzaje hormonów
- Synteza i uwalnianie hormonów
- Działanie hormonów na tkanki docelowe
Układ podwzgórzowo-przysadkowy - badanie czynności hormonalnej
- Rodzaje neurohormonów podwzgórzowych i czynność hormonalna podwzgórza
- Rola i działanie hormonów płata przedniego przysadki
- Hormon adrenokortykotropowy
- Hormon tyreotropowy
- Hormony gonadotropowe
- Hormon wzrostu
- Prolaktyna
- Funkcja hormonów tylnego płata przysadki
- Ocena czynności układu podwzgórzowo-przysadkowego w warunkach podstawowych
- Testy przeprowadzane w celu wykluczenia niedoczynności osi przysadka - kora nadnerczy
- Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru kortyzolu
- Testy stosowane w celu wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu6
- Testy stosowane w celu wykluczenia nadmiaru hGH
- Testy stosowane w celu wykluczenia wtórnej niedoczynności tarczycy, zespołu oporności na hormony tarczycy oraz gruczolaka wydzielającego TSH
- Oś podwzgórze - przysadka - gonady
Gruczoł tarczowy
- Czynność i budowa gruczołu tarczowego
- Hormony tarczycy i ich działanie
- Jod oraz jego przemiany w organizmie
- Hormon tyreotropowy - sprzężenie zwrotne między przysadką a tarczycą
- Ocena czynności gruczołu tarczowego oraz osi podwzgórze - przysadka - tarczyca
- Stężenie TSH - znaczenie oceny w diagnostyce czynności tarczycy
- Stężenia hormonów tarczycy w surowicy
- Ocena czynności tyreotropowej przysadki
- Przeciwciała reagujące z antygenami tarczycowymi
- Markery nowotworowe tarczycy
- Badanie jodochwytności i scyntygrafia gruczołu tarczowego
- Podsumowanie
Czynność wewnątrzwydzielnicza trzustki
- Hormony części wewnątrzwydzielniczej trzustki
- Regulacja hormonalna metabolizmu składników pokarmowych
- Podstawowe testy w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy
- Diagnostyka hipoglikemii
Warstwa korowa gruczołu nadnerczowego
- Budowa kory nadnerczy
- Biosynteza i metabolizm hormonów kory nadnerczy
- Regulacja wydzielania hormonów kory nadnerczy
- Działanie hormonów kory nadnerczy
- Diagnostyka czynnościowa kory nadnerczy
Budowa i czynność rdzenia nadnerczy
- Synteza i wydzielanie hormonów rdzenia nadnerczy
- Fizjologiczne następstwa działania amin katecholowych
- Diagnostyka czynnościowa rdzenia nadnerczy
Diagnostyka zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej
- Budowa i funkcja gruczołów przytarczycznych
- Mechanizmy regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej6
- Parathormon
- Kalcytonina
- Aktywne metabolity witaminy D
- Osteoporoza
- Normy, testy laboratoryjne i obciążeniowe w zaburzeniach gospodarki wapniowo-fosforanowej
Hormony peptydowe wydzielane w przewodzie pokarmowym
- Regulacja motoryki, wydzielania oraz procesów wzrostowych tkanek przewodu pokarmowego
- Gastryna
- Sekretyna
- Wazoaktywny peptyd jelitowy
- Cholecystokinina
- Somatostatyna
- Peptyd związany z genem kalcytoniny
- Neurotensyna
- Peptyd uwalniający gastrynę
- Grupa polipeptydu trzustkowego
- Substancja P
- Peptyd hamujący czynność żołądka
- Ghrelina
- Motylina
- Enteroglukagon
- Stosowane testy diagnostyczne
Czynność szyszynki i rola melatoniny w organizmie
- Fizjologiczna rola melatoniny
- Zastosowanie kliniczne melatoniny
- Guzy szyszynki
- Podsumowanie
Czynność gonady żeńskiej
- Anatomia i czynność jajnika
- Diagnostyka cyklu jajnikowego
Czynność męskiego układu płciowego
- Anatomia i czynność jądra
- Narządy płciowe dodatkowe
- Reakcje płciowe mężczyzny
- Czynność plemnika
- Testy czynnościowe plemników
7. Fizjologia przewodu pokarmowego
Kontrola przyjmowania pokarmu
Nerwowa regulacja czynności przewodu pokarmowego
- Enteryczny autonomiczny układ nerwowy
- Unerwienie przywspółczulne
- Unerwienie współczulne
- Pierwotne zewnętrzne wstępujące włókna czuciowe
Regulacja czynności przewodu pokarmowego przez hormony żołądkowo-jelitowe
Charakterystyka i regulacja układu krążenia przewodu pokarmowego
Żucie
Połykanie
Podstawy aktywności motorycznej mięśni gładkich przewodu pokarmowego
- Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego - syncytium czynnościowe
- Elektryczna aktywność mięśni gładkich przewodu pokarmowego
- Dolny zwieracz przełyku
- Aktywność motoryczna żołądka
- Aktywność motoryczna jelita cienkiego
- Zwieracz krętniczo-kątniczy
- Aktywność motoryczna jelita grubego
Czynność zewnątrzwydzielnicza gruczołów przewodu pokarmowego
- Ślinianki i wydzielanie śliny
- Wydzielanie żołądkowe
- Wydzielanie trzustkowe
- Wątroba i drogi żółciowe
- Jelito cienkie i jego czynności
- Jelito grube
Część III. Cykl życiowy - od narodzin do śmierci
1. Fizjologia zachowania
Popędy
- Popędy pierwotne
- Pierwotne popędy ochronne8
- Popędy wtórne
- Zaspokajanie popędu
- Reakcje przerzutowe
Zachowania wrodzone
- Odruch bezwarunkowy
- Zachowania instynktowe
Współdziałanie zachowań instynktowych z zachowaniami nabytymi
Instynkt
Wpajanie
Powstawanie nowych zachowań
Uczenie się asocjacyjne
- Klasyczny odruch warunkowy
- Instrumentalne odruchy warunkowe
- Instrumentalne odruchy obronne
- Terapia behawioralna
Zachowania nabyte w wyniku uczenia się nieasocjacyjnego
Zachowania wrodzone a zachowania nabyte
2. Elementy seksuologii
Podstawowe pojęcia
Rozwój seksualny człowieka
Neuroanatomia
Neuroprzekaźniki i neurohormony
Hormony
Cykl reakcji seksualnych człowieka
- Cykl reakcji seksualnych kobiet
- Cykl reakcji seksualnych mężczyzn
3. Fizjologia ciąży i porodu
Fizjologia ciąży
Rozpoznanie ciąży i czas jej trwania
Poród fizjologiczny
- Czas trwania porodu
- Kliniczny przebieg porodu
Noworodek
Połóg
4. Fizjologia starzenia się
Teorie stochastyczne
Teorie niestochastyczne
Zmiany inwolucyjne poszczególnych narządów i układów
- Układ sercowo-naczyniowy
- Układ oddechowy
- Układ krwiotwórczy
- Układ pokarmowy
- Układ moczowy
- Układ dokrewny
- Układ immunologiczny
- Układ ruchu
- Układ nerwowy
- Narządy zmysłów
- Skóra i jej przydatki
5. Śmierć

Zobacz także: